De ældste og demenssyge har brug for

Mere tid. Mere omsorg. Trygge hjem

Vi må og skal i fællesskab arbejde for at skabe de bedste muligheder for dem, der er blevet afhængige af hjælp. De alderssvækkede, de demenssyge – alle dem, der er så afhængige af, at vi, der kan, skaber de bedste rammer. Vi skal opbygge et fællesskab, som kerer sig om og er optaget af, at de ældre kan leve et godt liv og bevare deres selvbestemmelse, lige til det allersidste

Meget har ændret sig gennem de sidste årtier, de seneste generationer. Kendte strukturer er ikke længere, som de har været i mange år. Flere og flere lever sundere og længere, ligesom vi stiller flere og større krav til livet. Således også til den ældre- pleje, der skal tage sig af os, når den tid kommer.

Omsorgsopgaven har løbende udviklet sig – men spørgsmålet er, om ældreomsorgen alligevel helt har fulgt med udviklingen. Har vi fået skabt en ældreomsorg, vi kan være bekendt og som altid tager afsæt i omsorg og næstekærlighed? Eller har vi i stedet skabt institutioner med fokus på produktion og service – frem for medmenneskelighed?

De sidste års fokus på ældreomsorgen i vores kommune tyder på, at vi skal gentæn- ke tilgangen, at vi bliver nødt til at lægge os i selen for at skabe nye forhold og mulig- heder for vores ældre medborgere.

I Lyngby-Taarbæk har vi en god ældreomsorg, hvis vi sammenligner med andre kom- muner på det grundlag, der nu gælder. Det har vi hørt mange gange, men…

Den ambition er ganske enkelt ikke nok for Socialdemokratiet. Det handler ikke om kommunerne og benchmarking – det handler om mennesker og hvilke værdier, der skal danne grundlaget for den omsorg og pleje, der er brug for, når man ikke længe- re kan selv og er blevet afhængig af andre.

Lad os sammen skabe en ordentlig og værdig ældreomsorg: Tage udgangspunkt i det enkelte menneske og det liv, der leves. Det er ikke de ældre, der skal tilpasse sig rammerne på plejehjemmet eller hjemmeplejens organisering – det er de ældre og deres pårørende, der sammen udfolder og definerer, hvordan livet skal leves. Ingen mennesker er ens – der er forskellige forventninger og ønsker til hvilke vaner og livs- værdier, der skal værnes om. Det skal afspejles i den omsorg vi giver

Derfor skal vi tage et opgør med at møde og omtale de ældre som én ensartet gruppe – en massebetegnelse. Tværtimod er ældre en stor farverig, uensartet og spændende gruppe af medmennesker. De er stadig Fru Hansen eller Hr Holm. De er stadig Jytte og Jørgen. Der først og fremmes mennesker med individuelle behov. De er ikke bare en del af en umælende gruppe, der skal placeres og vedligeholdes! De er medborgere, på lige fod med børn, unge og midaldrende – og de skal, som alle andre, høres og inkluderes.

Det er præcis dét udgangspunkt, vi skal have – nemlig udgangspunkt i det enkelte menneske, ikke udgangspunkt i institutionen.

Plejehjem skal være dét, ordet betyder: Et hjem, hvor der ydes pleje. Ældre er først og fremmest medmennesker med et behov, som er kommet, fordi – ja, de er blevet ældre.

Det samme gør sig gældende i hjemmeplejen. Det er Jørgen og Jyttes hjem, vi yder plejen og omsorgen i, det skal vi tage afsæt i.

Hvis vi skal være helt ærlige, så er virkeligheden ofte en anden – som det desværre også er kommet frem i debatten i det sidste år – at vi ofte IKKE møder ældre på samme måde, som vi møder de travle og arbejdende generationer. Der er for meget talen ned, der er for meget ” de er til besvær” over vores måde at se den ældre generation på. Vi accepterer simpelthen forhold for vores ældre, som vi aldrig selv vil acceptere.

Socialdemokratiet vil gerne samarbejde om ældreplejen, men vi mener, det er tid til et markant sporskifte og arbejdet omkring dét, skal begynder nu!

Ældreomsorg – med kvalitet og trivsel:

Vi har dygtige og engagerede medarbejdere. Men rammerne og etikken omkring vores ældreomsorg, skal vi have ændret. Vi skal inkludere og respektere, ikke tale ned og ekskludere. Det gælder også de pårørendes rolle, de har en stemme og bør inddrages som vigtige sparringspartnere. De kan være med til at forme rammerne om familielivet, også livet for ældre på plejehjem, så vi sikrer, at ældreomsorgen er det, den skal være – omsorg for de sårbare ældre.

Grundlag:

• Der formuleres et nyt sæt etiske normer med afsæt i den ældre som medborger og menneske – med fokus på hjem og omsorg. Politikere, administration, omsorgspersonale og pårørende skal deltage i arbejdet og alle forpligtes på at få det etiske grundlag til at fungere i praksis.

Med afsæt i mennesket, på hjemmet, uanset om det er hjemme eller på plejehjem, og på omsorgen foreslår Socialdemokratiet:

Pårørende:

 • Vi skal udvikle samarbejdet med de pårørende, hvor dialog og involvering er centralt. Samarbejdet skal skabe forandring, så de pårørende stadig oplever sig som en del af familien – uanset ændrede vilkår for deres nærmeste
 • Pårørende og frivillige skal være en central del af samværet og omsorgen for de ældre. Det er bør være en ret, men også en pligt.

Omsorg og pleje:

 • Plejehjemmene skal af-institutionaliseres – der skal i stedet fokus på hjem og hjemlighed. Ikke på institutionen. Målet er, at vi skal betragte det her, som en ligeværdig og vigtig gruppe medborgeres – hjem.
 • Nye plejehjem skal rumme forskellige typer af ældreboliger: Størrelse, indretning, æstetik, placering etc.
 • Prioritering af relations-aktiviteter med ansatte såvel som pårørende og frivilli- ge på de ældres præmisser.
 • Vi skal styrke samværet omkring det vigtige måltid – herunder arbejdet med ernæring. Den varme mad skal efter beboernes ønske serveres til aften – ikke til frokost. Måltidet skal være en vitaminindsprøjtning – på alle måder, at man samles om det gode måltid, præcis som man gør i langt de fleste hjem. Måltidet er med til at skabe samvær og socialt fællesskab.
 • Der skal arbejdes med normeringer i hjemmeplejen og på vores plejehjem, så der er tid til at løse både de praktiske, de pædagogiske såvel som de relationelle opgaver
 • Der skal være en ergo- og fysioterapeut på hvert plejehjem til gavn for beboernes mulighed for stadig at bruge deres fysiske og mentale ressourcer.
 • Det skal også være muligt at ansætte andre faggrupper som musikterapeuter og pædagoger. Målet er de ældres trivsel.
 • Vi skal satse på at uddanne personalet langt mere og give omsorgsmedarbejde- re den fokus, de fortjener. Vi skal øge kvaliteten af hjemmeplejen og den forebyggende indsats. Alle medarbejdere fortjener at blive set og hørt.
 • Vi giver vores medarbejdere en efteruddannelsesgaranti. Vi skal sikre kvalitet
  i plejen ved at bruge og kende nye metoder og teknologier, men også lære af egen erfaring bl.a. af utilsigtede hændelser. Medarbejderne skal have viden om: Palliation, medicinhåndtering, demensbehandling, kommunikation etc.
 • Nye og enkle mål hvor fokus er på de ældres trivsel – mindre kontrol og mindre central styring. Men til gengæld mere tid til samvær med de ældre og samarbejde og inddragelse af pårørende.
 • Tillid til lederne. Vi skal støtte, give sparring og uddanne vores ledere. De skal være de gode rollemodeller for medarbejdere, beboere og deres familie. Ud med kontrol og flere krav om målinger, dokumentation og tidskrævende administration. Vi skal kvalificere det, vi vil måle. Det, vi gør, skal give mening og være brugbart og altid med målet for øje: De ældres trivsel.
 • Vi skal sikre fuldtidsstillinger i ældreomsorgen, så man kan leve af det job man brænder for.