Alle partierne indgår forlig om budgettet for 2019 og som vanligt er Socialdemokratiet med til at indgå aftalen.

Børne- og ungeområdet løftes med cirka 32 mio. kr. over 4 år. I skolerne prioriteres IT-udstyr til eleverne, oprettelse af en ekstra gruppeordning for elever med særlige behov, og en ana-lyse af dagtilbuddenes fysiske rammer. Puljen til at oprette en ny legeplads i Lyngby centrum ændres, således at pengene i stedet går til renovering af eksisterende legepladser, samtidig med at puljen øges. Herudover afsættes cirka 24 mio. kr. i perioden til udbygnings- og renove-ringsprojekter, særligt med henblik på at håndtere presset på skolekapaciteten i Lyngby Vest i distriktet omkring Engelsborgskolen. 

Social- og ældreområdet løftes med cirka 15 mio. kr. over den næste 4 år. Der gives et økono-misk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp. Klippekortordningen bortfalder og er-stattes af en pulje til individuelle aktiviteter på plejehjemmene. Herudover afsættes midler til ældrestrategien og en fortsættelse af ældreugen. 

Læs også Bodil Kornbek: Det lykkedes at fastholde den årlige ældreuge for kommunens seniorer

På arbejdsmarkedsområdet afsættes midler til en særlig indsats for borgere ramt af stress. På teknik- og miljøområdet, kultur- og fritidsområdet samt administrations- og ejendomsrådet fo-retages en række mindre budgetmæssige omprioriteringer. På teknik- og miljøområdet afsæt-tes bl.a. midler til en analyse af rammerne for private fællesveje og serviceaftaler. 

Kommunalbestyrelsen er også enige om, at fremtidige salgsindtægter skal bruges til renove-ring af skoler, modernisering af Stadsbiblioteket samt gennemførsel af projekter indenfor støj-handlingsplanen og skolevejsanalysen. 

Læs også Simon Pihl: Der er et stykke vej igen

Endelig tilslutter kommunalbestyrelsen sig FNs Verdensmål, ligesom der fremover skal holdes regnskab med kommunens træer, når de fældes, således at træbalancen kan opretholdes gen-nem genplantning. 

Såvel personskatten som grundskylden holdes i ro i 2019. 

Budgettet skal vedtages den 4. oktober på kommunalbestyrelsesmødet kl. 17. 

Det er muligt at læse hele budgetforslaget Budgetforslag 2019-22

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen