Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgetaftalen for 2020-2023. I de kommende år skal der fokuseres på kerneopgaverne. Der igangsættes større en strukturel omstilling for at finde nye og innovative løsninger på en række centrale kerneområder.

Kommunens økonomi er udfordret markant af stigende pres på servicerammen og af øgede anlægsudgifter. Det skyldes dels at kommunen, i lighed med de øvrige kommuner, oplever stigende pres på udgifterne til børn og voksne med særlige behov, og dels at mange kommunale bygninger trænger til istandsættelse. 

Gennem omprioriteringer, reduktioner og bortfald af budgetposter erkommunalbestyrelsen enige om et budget, hvor der sker en mindre omfordeling indenfor rammen for at sikre, at det forventede udgiftspres kan håndteres, uden at servicerammen overskrides. Samtidig igangsættes et nyt tiltag med en omfattende omstilling af centrale kommunale områder, som skal skabe råderum og nye investeringer i kommunens velfærd.

Personskatten holdes i ro i 2020, men hvis ikke kommunen kompenseres for tabet på udligningen i forbindelse med den forestående udligningsreform, ansøges om en skattestigning på minimum 0,5 pct. fra 2021, mens grundskyldspromillen forbliver uændret. 

På anlægsområdet gennemgås anlægsprogrammet, og der ses igen på planerne for en renovering af rådhuset for at skabe rum til investeringer på særligt dagtilbud og skoler. Endelig afsættes der også 6 mio. kr. til en investeringspulje, som kan understøtte omstilling og effektivisering af kommunens driftsområder.

Behov for større omstilling af kommunale områder

Der skal skabes forbedringer for borgere og virksomheder, samtidig med at der tages højde for presset på kommunens økonomi og den demografiske udvikling. Derfor sætter kommunalbestyrelsen gang i et nyt arbejde med en langsigtet omstilling af flere kommunale områder. 

Gennem større strukturelle omstillinger skal der skabes råderum til nye investeringer i kommunens nære kernevelfærd. Der skal ses på mulighederne for at skabe bedre rammer for løsning af kerneopgaverne i samarbejde med brugerne. Der vil blive arbejdet med indsatser og ændringer på en lang række områder, herunder bl.a.:

 • Der skal ses på dagtilbudsstrukturen og laves en plan for området, så der skabes færre, bedre og mere moderne institutionertil de 0-6-årige, som kan imødekomme væksten i børnetallet og sikre fokus på kerneopgaven.

• Der skal skabes bedre tilbud til børn og unge med ny retning for klubstrukturen for fritidsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskolen. Der skal ses på antallet af fritidsklubber og tages højde for de unges mobilitet mellem klubberne og ønsker til indholdet i tilbuddet, samtidig med at der ses på mulighed for at skabe bedresammenhæng mellem ungdomsklubber og ungdomsskolen.

• På detspecialiserede børneområde skal der arbejdes med en omlægning af tilbuddet om specialundervisning, ligesom der skal øget fokus på mulighederne for en vifte af tilbud.

• På det specialiserede voksenområde skal der følges tæt op og fokuseres på kvalificerede indkøb af sociale tilbud. Indsatsen skal omlægges mod mulighed foregen bolig med støtte, opgangsfællesskaber og andre tilbud i nærområdet.

• På ældreområdet skal der gennemføresrække analyser, som skal være med til at skabe nye muligheder og perspektiver i indsatsen til ældre. Kvaliteten af tilbud og indsatser skal udvikles i sammenhæng med ældres livsvilkår ændres, så ressourcerne bruges optimalt. 

• Der skal udarbejdes med en ny strategi for udbud og konkurrenceudsættelse, som sikrer det nødvendige fokus på økonomi og kvalitet for særlige opgaveområder. Strategien bør indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

• Der skal reduceres i antallet af kommunale ejendomme, så bygningerne understøtter nuværende og fremtidige behov for løsning af kerneopgaverne. Bygningerne skal være sunde, bæredygtige, bruges mere, bedre og af flere, så de giver størst mulig værdi for fællesskabet. Målet er at reducere den kommunale ejendomsmasse.

• Der skal undersøges alternative modeller for tilvejebringelse af egnede bygninger til musikskolens aktiviteter, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt.

• Der skal arbejdes for at øge kommunens økonomiske råderum gennem strategiskbyudvikling, for eksempel opførsel af ungdomsboliger, seniorboliger samt tiltrækning og fastholdelse af erhverv. Udviklingen skal understøtte kommunens mulighed for at levere service til borgerne,samtidig med at byudviklingen balanceres med hensynet til trafik og grønne områder. Den netop vedtagne lokalplan for ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 er et godt eksempel på den strategiske byudvikling, der skal fremmes.  

 • Bæredygtighed. Der skal ses på konkrete klimaindsatser, så der videst muligt omfang tænkes energioptimering og trafikale løsninger ind i både byudvikling og kommunale nybyggerier og renoveringsopgaver i forlængelse af Bæredygtighedsudvalgets arbejde. 

Styrket økonomistyring

Kommunen skal styrke økonomistyringen, så der skabes en sund økonomi på længere sigt, hvor budgetterne overholdes og serviceudgifterne styres tættere. Det skal ses i lyset af kommunens uforudsigelige og vanskelige økonomiske situation, hvor særligt servicerammen, anlægsloftet og udligningen udfordrer kommunen.

Budgettet skal vedtages den 31. oktober på kommunalbestyrelsesmødet kl. 17. 

Læs hele budgetaftalen her: 

www.ltk.dk/om-kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget-2020-2023

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen udtaler:

Det er et budget, der afspejler det økonomiske pres. Desværre uden den nødvendige genopretning af service. Der er taget initiativer til strukturforandringer og stærkere styring, der forhåbentlig kan give børn, skole og ældre et løft. Initiativer, der burde være iværksat for længe siden. Så er det helt nødvendigt med skatteforhøjelse næste år, hvis serviceniveauet skal matche borgernes forventninger. Det er afgørende nødvendigt, hvis kommunen igen ikke bare skal holdesnuden over vandet, men også levere service og omsorg af høj kvalitet. Der er brug for et betydeligt løft af vores lokale velfærd.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen